Vedtægter for Raklev og Omegns Lokalråd

§ 1. Navn og område
§ 2. Formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Medlemsinformation
§ 5. Generalforsamling
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
§ 7. Bestyrelsen
§ 8. Bestyrelsens virke
§ 9. Økonomi
§ 10. Hæftelser
§ 11. Opløsning

 

§ 1. Navn og område

Stk. 1.
Lokalrådets navn er Raklev og Omegns Lokalråd (forkortet ROL) (herefter Lokalrådet).

Stk. 2.
Lokalrådets område dækker Raklev Sogn, hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1.
Det er Lokalrådets formål
• at virke til fremme af områdets særlige interesser og behov
• at virke for samarbejde mellem lokale interesser til gavn for befolkningen og områdets udvikling
• at fungere som bindeled til Kalundborg kommune og andre offentlige myndigheder samt kommunens øvrige lokalråd.

Stk. 2.
Bestyrelsen har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til debat, ligesom enhver borger eller interessent i lokalrådets område kan bringe emner til bestyrelsen, som herefter beslutter om emnet tages op til yderligere behandling.

Stk. 3.
Bestyrelsen har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde Lokalrådets borgere og interessenter orienteret om bestyrelsens arbejde.

Stk. 4.
Lokalrådet er ubetinget uafhængig af partipolitik.

Stk. 5.
Lokalrådets midler må kun anvendes til opfyldelse af Lokalrådets formål.

 

§ 3. Medlemskab

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver myndig person, fastboende i Lokalrådets område, der har interesse i Lokalrådets virke.

Stk. 2.
Kontingent for medlemskab af Lokalrådet besluttes på generalforsamling og betales senest 1/5.

Stk. 3.
Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægter, kan ekskluderes af bestyrelsen. Ekskluderet medlem kan skriftligt forlange at eksklusion bliver prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.
Sponsorater og medlemskaber kan tegnes af foreninger, virksomheder og institutioner fra foreningens område. Disse har ikke stemmeret.

 

§ 4. Medlemsinformation

Stk. 1.
Information sker ved møder, i den lokale presse, samt på Lokalrådets hjemmeside.

 

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1.
Lokalrådets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved annoncering i den lokale presse, samt på Lokalrådets hjemmeside.

Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 6 dage før generalforsamlingen vil eventuelle forslag blive offentliggjort på Lokalrådets hjemmeside.

Stk. 4.
Stemmeret, som kun kan udøves ved personligt fremmøde, har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 5.
En kandidat kan vælges uden selv at være tilstede, såfremt der foreligger en af kandidaten underskreven erklæring om, at vedkommende vil modtage valg eller genvalg. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagter.

Stk. 6.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 7.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå med fuld ordlyd i den godkendte og udsendte dagsorden og skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

Stk. 8.
Afstemning skal være skriftlig, når mindst ét stemmeberettiget medlem forlanger det. For at stemmesedlen er gyldig, skal den udfyldes med det antal personer, der skal vælges.

Stk. 9.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig - uanset de fremmødtes antal.

Stk. 10.
Referent tager referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten, og lægges derefter på Lokalrådets hjemmeside.

Stk. 11.
Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Der skal desuden indkaldes, når mindst 30% af de stemmeberettigede medlemmer tilstiller bestyrelsen en skriftlig motiveret begæring derom.

Stk. 2.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler og med samme frist som til en ordinær generalforsamling.

Stk. 3.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at en begæring er fremsat.

 

§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1.
Lokalrådet ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen (dog første gang for et og to år), således at der vælges 4 medlemmer i lige år og 3 i ulige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og dette oplyses på Lokalrådets hjemmeside.

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.
Lokalrådet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 5.
Ved forfald af formanden og næstformanden, tegnes Lokalrådet af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6.
Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 7.
Alle afgørelser i bestyrelsen sker ved stemmeflertal, dog således at bestyrelsen kun er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 8.
Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referater lægges på Lokalrådets hjemmeside.

 

§ 8. Bestyrelsens virke

Stk. 1.
Det påhviler bestyrelsen årligt at indkalde til
• generalforsamling
• dialogmøder med politikere fra Kalundborg Kommune
• bestyrelsesmøder efter behov – dog min. 2 om året

Stk. 2.
Møder i Lokalrådet, udover bestyrelsesmøder, er åbne for offentligheden og annonceres i den lokale presse og på Lokalrådets hjemmeside.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan have tværgående samarbejde med andre lokalråd.

 

§ 9. Økonomi

Stk. 1.
Årsregnskabet, der følger kalenderåret, fremlægges på den ordinære generalforsamling revideret og underskrevet af hele bestyrelsen, samt to revisorer.

Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer, der afgår på skift hvert andet år.
1 revisorsuppleant vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.
Lokalrådets formue skal anbringes i et pengeinstitut.

 

§ 10. Hæftelser

Stk. 1.
Lokalrådet hæfter alene for lokalrådets formue. Der påhviler ikke lokalrådets bestyrelsesmedlemmer eller nogen i Lokalrådets område personlig hæftelse for aftaler eller forpligtigelser, som bestyrelsen har indgået.

 

§ 11. Opløsning

Stk. 1.
Ved en forud varslet begæring fra mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer kan Lokalrådet opløses med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2.
Ved Lokalrådets opløsning træffes der på generalforsamlingen beslutning om anvendelse af Lokalrådets formue. Denne skal tilgå almennyttige formål i Lokalrådets område.

Stk. 3.
Efter opløsning tilgår Lokalrådets arkivalier Raklev Lokalhistorisk Arkiv.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. marts 2019.

Referent:________________________ Dirigent:________________________