Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde torsdag, d. 24. oktober 2019 kl. 19 i Raklev og Omegns Lokalråd (ROL) i Højen 46 
Deltagere: Ole Lundgaard, Anne Overgaard, Bodil Therkelsen, Nils Overgaard, Peter Eierdal (kort), Esben Hansen
Fraværende: Vivi Husted og suppleant Laurits Randrup.
1. Artikel til Sognebladet: EH har som aftalt udarbejdet og fremsendt tekst og billede til Lysemose, Sognebladet.
2. Repræsentation ved Kattegatforbindelsens fremtidige møder: NO blev valgt til dette arbejde, som starter med at undersøge muligheder for rep. og i hvilket omfang vi måske kan få indflydelse. Melder tilbage.
3. Deltagelse i Klb.K.s ” UDVIKLINGSDAGEN” d. 11/11-2019 i Ruds Vedby: Det blev vedtaget at så mange medlemmer af bestyrelsen som muligt deltager.
Egen tilmelding på K.K.s hjemmeside.
4. ROL`s 2020 Generalforsamling: Man enedes om datoen d. 27/2 2020 kl. 19:00 til afholdelse i Sognegården.
AO taler med sognegården.
5. KK-møde ang. ”Mobilitet i Landdistrikterne”: EH skriver til LR om det var noget for ham at deltage.
6. ”ÅBEN-DAG”-arrangement: Afholdes i Røsnæshallens Cafeteria d. 25/1 2020 kl. 10-15 BT udarbejder et budget indeholdende husleje, foredragsholder og kaffe/frugt m.v.
Dette sendes med en ansøgning til Klb.K på opfordring af Jane Hald Christiansen, KK.
BT taler med hallen ang. tidsbestilling. Der skal ikke bespises gæster bortset fra frugt/kaffe.BT taler med Cafeteria Jette 61659708.
EH + BT holder møde om dette arrangement d. 19/11 2019 kl. 19-21 i Sognehuset.
7. Evt.: PE mødte op til mødet for at meddele sin udtræden af bestyrelsen i ROL.
Bestyrelsen vil gerne takke for den tid Peter trods alt har siddet i bestyrelsen og givet sit farverige præg på opstarten af ROL.
8. Næste møde holdes d. 11/12 --- Tid og sted senere på mail mvh. Nils

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde torsdag, d. 5.september 2019 kl. 19 i Raklev og Omegns Lokalråd (ROL) i sognehuset
Deltagere: Ole Lundgaard, Anne Overgaard, Bodil Therkelsen, Nils Overgaard, Peter Eierdal
Fraværende: Vivi Husted og suppleant Laurits Randrup.
1. ROL og landdistriktsudvalg – tilbagemelding på vores ”ansøgning” om at være både en del af byzone og repræsentere landdistriktet i ROL (var på mødet i går d. 27. august).
Vi er godkendt som lokalråd af landdistriktsudvalg dækkende HELE det gamle sogn.
Vi er nu optaget på listen i område NORD ,så vi kan søge midler.
Lokalrådet fungerer også som repræsentant i landdistriktet og opretter selvstændig bankkonto .( se landdistriktsudvalgets referat d. 27.aug 2019 pkt. 6sagsnummer 326-2019-21103) )
Esben taler videre med Maria Singerholm. HURRA Der udarbejdes hurtigst muligt en pressemeddelelse og avis og TV-Kalundborg kontaktes.
2. Sogneblade – artikler Rigtig fin omtale over 2 sider. Vi ser frem til samarbejdet. Næste deadline d. 24.okt.
3. Proces omkring indflydelse på Kattegatbro.
ROL skal være stedet for drøftelse af alle facetter i sagen.
VI skal have kontakt til RUB for at kunne vise at HELE Røsnæshalvøen er aktiveret.
ROL har ikke noget Fast forankret holdning til Kattegatbro men vil gerne være en slags Højlunds forsamlingshus for at få holdninger frem. Anne og Esben tager kontakt til RUB.
4 Status på it. Ole arbejder videre med udfordringerne.
5. Høringssvar i forbindelse med KK-udviklingsstrategi. Esben omdelte papirudgaver af Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi 2030.
Vi mødes d. 27.sept. kl. 19 for at drøfte evt. høringssvar a. brev fra Niels Erik Danielsen. Anne skriver et pænt brev hvor vi takker nej i denne omgang.
6. ROL og indhentning af ideer. Proces med idegenerering – Peter og Bodil (FREMLAGT IDÉBLAD). Vi enes om at udbyde et åben-dag arrangement d. 25.jan 2020 , som Peter og Bodil planlægger inden d. 24.okt for at få det i Sognebladet.
Forslag til foredragsholdere Kommunikation Dagens gang Fastholde den røde tråd Kan man have børn med Spisemuligheder Evt. fortællinger/musik
7. Forslag til kommende mødedatoer 24/10 hos Anne og Nils - 12/12 hos Anne og Nils 8. Evt.

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i ROL Søndag, d. 16/6-19, kl. 16
Deltagere: Vivi Husted, Peter Eierdal, Ole Lundgaard, Esben Hansen, Anne Overgaard. Bodil, Nils og Laurits ikke til stede.
Pkt. 1. Møde med Kommunalbestyrelsen d. 20/6-19, kl. 17.00 i Raklev Sognehus.
Der er sendt invitation ud til alle politikere i Kalundborg Kommunalbestyrelse.
Der er positiv tilbagemelding fra Gunver Jensen og Åse Due.
Vi har besluttet at afholde mødet uanset antallet af deltagere.
Gitte Nordbo, RGI deltager også. TV-Kalundborg og Nordvestnyt er også inviteret. Årsagen til mødet er indholdet i vores høringssvar vedrørende LEAPS på Raklev Skole. Her udtrykker vi bekymring over processen pga manglende inddragelse, manglende gennemskuelighed og hævder at bosætningen i området hviler på transparente planer fra politikerne.
Tilgangen til mødet vil være at kigge fremad, at opfordre til dialog og en principiel diskussion om det gode landsbyliv i Raklev og de omkringliggende landsbyer.
Her er åbenhed i processen absolut nødvendig.
Vi forholder os kun til processen og tager ikke stilling til LEAPS eller ikke LEAPS.
Pkt. 2 Indlæg i Sognebladet med deadline 26/6-19 Bodil og Peter sørger for information om åben hus dag med opfordring om at møde op og bidrage med emner, der kan tages op og arbejdes med i ROL.
Esben forfatter indlæg, der fortæller om oprettelsen af ROL, hvordan vi ønsker, at blive et organ der kan indgå i dialog om området og forklarer, hvad vi allerede har arbejdet med i forbindelse med Raklev Skole sagen.
Næste møde: D. 20/6-19, kl. 17.00 Møde med politikerne i Kalundborg Kommunalbestyrelse i Raklev Sognehus.
D. 25/6-19, kl. 18.30 Møde med Maria Singerholm, landdistrikskoordinator i Kalundborg Kommune i Raklev Sognehus.

Møde i lokalrådet, fredag, d. 24.maj 2019 kl. 15.30 hos Anne og Nils på Højen 46.
Deltagere: Anne Overgaard, Vivi Husted, Peter Eierdal, Esben Hansen, Nils Overgaard, Bodil Th., Laurits Randrup
1. drøftelse af Raklev skoles fremtid. Det er processen vi er ude efter. Borgernes inddragelse er omdrejningspunktet.
ROLs høringssvar: Esben har sendt til kommunalpolitikere og Tv-Kalundborg har også fået det.
Eva Lyng fra Nordvestnyt har kontaktet Bodil efter Troels Johansen fra skolebestyrelsen har fremsendt deres høringssvar.
RGIs høringssvar: Det sociale liv vil blive ændret. RGI tager børnedelen og KGI tager voksendelet.
Taler for at sætte fællesskabet under Skolebestyrelsens svar blev drøftet.
2. Kontakt med kommunen og geografisk udbredelse. Randrup fremlægger:10 landsbyer. Nyrup og Nostrup og Raklev er væsentligt udbygget i forhold til landsbyer. Stort område lig med sognet. Grænsen er både fysisk og mentalt flydende.
Der skal hurtigst muligt aftales en dato til møde med Maria Singerholm ang. afgrænsning af foreningen i forhold til byen..
Vi skal fastholde og vægte landsby-tilhørsforholdet. Land- byzoneproblematikken? Esben kontakter hende i næste uge
3. Bevægedagene i september: 7.september bevægedagene på landsplan. Kalundborg er åbnet. Hele foreningslivet (støtteberettiget) er inviteret. RGI deltager med fodbold og gymnastik. Peter Eierdal vil tale for bedre cykelstier og
4. Synlighed af ROL: Åben dag: ROL holder åben dag, lørdag, d.26.oktober kl. 10-15 i RGI- cafeteria. Peter og Bodil laver udkast. Husk rekruttering. Turisme, stier,
5. Kasserer: Vivi har haft problemer med at komme ind på banken og det er sendt videre til banken. Vivi opdaterer på næste møde.
6. Evt. Næste møde?
Ændring af lokalområdet kræver ekstraordinær generalforsamling.

Raklev og omegns lokalråd Høringssvar i forbindelse med ”Muligheder for at indføre LEAPS på Raklev Skole”.
Raklev og omegns lokalråd (ROL) er en nystiftet forening, som søger indflydelse og dialog omkring udviklingen af vores lokalområde.
Raklev Skole har en stærk historisk og geografisk placering i ROLs virkeområde – bestyrelsen finder det naturligt at afgive høringssvar om Raklev Skoles fremtid.
ROL går ikke ind i selve LEAPS metoden/tilgangen.
ROL går ikke direkte ind i de tre modeller, som det anbefales, at høringssvarene koncentrerer sig om.
ROL vil i høringssvaret koncentrere sig om skolens betydning for lokalområdet, bo og leve mulighederne og den proces, hvorved LEAPS tilgangen fandt en ”plads” i Kalundborg kommunes skolevæsen. En proces der efterlader ROLs bestyrelse med spørgsmål, undren og bekymring.
Kalundborg kommune er bl.a. kendetegnet ved, at børnetallet stiger frem mod 2025 – en markant stigning af skolesøgende børn under 6 år.
Forældrene står foran betydende valg om fremtidig bosætning og skolevalg. Bosætningsmulighederne nord, nordvest og nordøst for Raklev Skole, er præget af små landsbyer eller klynger af huse - rigtig mange af husene, mindre husmandsbrug og små landbrug er præget af mange beboelseskvadratmeter – det er et paradis for familieudvidelse.
Syd og vest for Raklev skole er domineret af parcelhuskvarterer.
Mobilitet kræver bl.a. troværdighed og transparens i beslutningerne hos politikerne. Bosætning med familie eller bosætning med familieforøgelse for øje kræver tillid til politikere. En tillid hvor de politiske og administrative processer er åbne og gennemskuelige for borgerne. En åbenhed der gør, at familier kan vælge bosætningssted med åbne øjne og en tro på, at den nære fremtid bliver som politikkerne lover og har besluttet og som borgerne kan se sig selv i.
Ovenstående forventninger til transparens i de politiske beslutninger, politisk troværdighed og mobilitet er nogle af forudsætningerne og mulighed for succesfuld bosætning og liv i området.
ROLs bestyrelse er yderst bekymret for, at en udhuling af Raklev Skoles selvstændighed er første trin mod en nedadgående spiral, der på kort sigt vil føre til skolelukning. En nedadgående spiral der vil få en negativ effekt på bosætning og landsbyliv.
ROLs bestyrelse er yderst bekymret for, at indlemmelse af Raklev skole under SPH, vil føre til, at området mister sit særpræg og vil være mindre attraktivt for tilflyttere.
ROLs bestyrelse er bekymret for at forringede skolevilkår vil føre til affolkning og være en trussel mod opretholdelsen af Dagli Brugsen.
ROLs bestyrelse er bekymret for, at færre børn i Raklev Skole og på kort sigt en skolelukning, vil få en markant påvirkning af det store samlingspunkt i Raklev og omegn – nemlig RGI!
Beslutningerne og processen om indførelse af LEAPS i Kalundborg kommune virker som et mørkelagt område, som ingen kan forklare eller vil forklare. Hvem har taget beslutningen om at indføre LEAPS i Kommunen eller på SPH?
ROLs bestyrelse finder, at den mørkelagte og ”personfraværende” proces er yderst kritisabelt.
Vi har en privat fond, der principielt bestemmer kommunens skole politik.
Vi kan ikke se, hvor Børn og familie udvalget , KB og/eller administration har diskuteret indførelsen af LEAPS, altså før det blev indført.
Vi kan ikke se om beslutningen medførte bekymringer eller opmærksomhedspunkter hos andre aktører.
Når borgerne/vælgerne bliver fraskåret retten og muligheden for indflydelse – eventuelt gennem repræsentation, fødes konspirationen. Men det værste er formentligt, at troværdigheden til vores politikere lider skibbrud.
Det er en delikat balancegang at vælge, hvor man skal bo, hvor vi skal lægge vores energi, vores opsparinger, hvor vores børn skal gå i skole etc.
Vi skal være nogenlunde sikre på, at vores valg er baseret på gennemsigtighed og en politisk proces, som vi som borgere og vælgere altid kan påvirke og se os selv i.
ROLs bestyrelse finder, at den politiske proces vedrørende LEAPS på SPH og Raklev skole er under al kritik – totalt fravær af gennemsigtighed – ingen mulighed for at diskutere principper for indførelsen, manglende mulighed for at lokalisere hvem, der tog beslutningen om LEAPS.
ROLs bestyrelse er yderst bekymret for, om den nidkærhed, et flertal i Kommunalbestyrelsen lægger for dagen i forfægtelse af LEAPS og mørklægningen af samme, vil være endnu et slag mod en nødlidende folkeskole i Kalundborg kommune. Raklev og omegns lokalråd opfordrer til dialog om Raklev Skole som et attraktivt skoletilbud.
På vegne af Raklev og omegns lokalråds bestyrelse
Formand Esben Hansen
Næstformand Anne Overgaard

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i ROL Mandag, d. 29.april 2019 kl. 19-21
Deltagere: Anne O, Nils O, Ole L. Peter E, Esben Hansen. Vivi og Laurits ikke til stede.
1. Domæner og mailadresser. (Nils og Ole). Niels Illermann vil gerne hjælpe os i gang. Vi kan oprettes hos Microsoft som nonprofitselskaber ved at indsende vedtægter etc. og derved være gebyrfri. Domænet ”rol.dk” er frikøbt for 280 kr. fra en læge til foreningen gennem Hostmaster. Indeholder bl.a. Office 365 med op til 25 gratis adresser. Arkiv i One Drive . Selve domænet kan være oppe at køre inden for kort tid. På næste møde skal vi fastsætte det endelige navn for foreningens hjemmeside. Ole og Nils fremkommer med forslag til navnet.
2. Medlemshvervning. Peter fremlagde mulighed for at grundejerforeninger kan være netværkspartnere. Som udgangspunkt består foreningen af og bæres af enkeltmedlemmer. Vi enedes derfor om, at fremadrettet søger vi foretræde for en lokal forening ved en generalforsamling eller andet stort møde for at fortælle om ROL. Kan tidligst iværksættes fra efteråret.
3. Geografisk afgrænsning af foreningen. Landdistriktskoordinator Maria Singerholm er inviteret en af de følgende kommende bestyrelsesdage. Vores geografi skal afgrænses i forhold til landdistriktskoordinator og landdistriktsudvalget. https://www.kalundborg.dk/Politik/Planer-_politikker_og_strategier/Udviklingsstrategi.aspx
4. Andre lokalråds opstart. Esben har kontaktet Ubby Lokalråd for at høre om deres startprocedure. Aktiviteter i samarbejde med biblioteket og andre lokale foreninger. Ca. 100 medlemmer. Vi arbejder frem mod en åbent-hus-dag i efteråret, hvor borgernes forslag kan komme med i et idé-katalog. Dernæst udarbejdes et årshjul.
5. Mobilitet og transport, cykelstier og reduktion af drivhusgasser. Cyklistforbundets dag d. 7.september omkring ”Cykelby Kalundborg”. Peter introducerede cyklistforbundets dag.
6. Høringssvar omkring Raklev skoles fremtid. 24.april deltog Esben og Vivi efter invitation fra skolebestyrelsen til dialogmøde med forældre og personale omkring høringsmuligheder for Raklev skoles fremtid. Anne og Esben deltager i et skolebestyrelsesmøde d. 8.maj. Esben undersøger, hvorledes et svar fra lokalrådet kan bruges til noget, da vi ikke direkte er nævnt som høringsberettiget part i sagen, der har frist til d. 24.maj kl. 12
Næste møde: d. 13.maj kl. 19.
d. 3.6 kl. 19

Dagsorden og referat mandag d. 15. april 2019, kl. 19, Højen 46
Til stede: Vivi Husted, Peter Ejerdal, Esben Hansen, Ole Lundgaard, Nils Overgaard, Anne Overgaard.
1. Godkendelse af referat fra den 8. april 2019. Blev udsat.
2. Kontakt med pressen. Afventer indtil vi har lidt mere at byde ind med.
3. Kontakt med Raklev Skole. Esben har sendt mail til formand for skolebestyrelsen, Cathrine Lauridsen, men har ikke fået svar. Vivi kontakter Cathrine. Hvis det ønskes, vil Esben og Vivi møde op på forældremøde de. 24. april 2019, kl. 16.30. Ole deltager som forældre og Bodil deltager som medarbejderrepræsentant.
4. Tilbagemelding fra formand/næstformand Esben har kontaktet RGI og aftalt møde d. 21. maj 2019, kl. 18.30. Esben og Anne møder op. Esben har forfattet udvidet beskrivelse til vores arbejde. Det lægges på hjemmesiden under Formål.
5. Kontakt til andre lokalråd. Esben har taget kontakt til Hvidebæk Lokalråd og vil mødes for at høre, hvad de gør og om der er specielle procedurer.
6. Tilbagemelding fra Ole og Nils om intern kommunikation. Der var ikke fundet nogen løsning endnu, men der bliver arbejdet på det. Det blev aftalt, at vi bruger ROL som betegnelse. Det skal undersøges, at vi ikke kommer i konflikt med andre med samme navn. Ole og Nils kontakter Niels Illemann, RGI, for at høre, hvordan de har grebet opgaven med mailadresser, domæne, hjemmeside og arkivering an. Omkostninger til domæne m.m. skal undersøges.
7. Ekstern kommunikation Vedrørende information ud ad til blev det aftalt, at vi indtil videre begrænser os til 3 årlige indlæg i Sognebladet og skarp opdatering på hjemmesiden. Peter meldte tilbage om overvejelser om vores netværking, nemlig at vi skal gøre os synlige. Det kan ske på aktiviteter, som vi sætter i gang. Vi skal gøre os nogle overvejelser over hvilke holdninger, vi vil melde ud og hvad vi vil stå for, f. eks. I forbindelse med Kattegatforbindelsen. Det vigtigste vil være at engagere beboerne, skabe åbenhed i processen og hurtigt få overblik over mulighederne.
8. Punkter til næste møde. Peter vil udarbejde udkast til brev, der kan sendes ud til grundejerforeningerne og øvrige interessenter for at gøre opmærksom på, at vi er blevet etableret og at de kan henvende sig med emner, de ønsker vi skal tage op.
Næste møde er mandag d. 29. april 2019, kl. 19.00 i Raklev Menighedshus.

Dagsorden og referat fra 1. bestyrelsesmøde i ROL Mandag, d. 8.april 2019 kl. 19-21 i Sognehuset, Raklev Skillevej 1.
Til stede: Ole Lundgaard, Laurits Randrup, Vivi Husted, Nils Overgaard, Esben Hansen, Anne Overgaard, Bodil Th, Peter Eierdal
1. Formalia.
a. Konstituering: formand: Esben Hansen Næstformand: Anne Overgaard Sekretær: Bodil Th. Kasserer: Vivi Husted Webmaster: Ole Lundgaard Netværksopbygning: Peter Eierdal Pedel: Nils Overgaard
b. SKAT og VIRK.DK
2. Intern kommunikation
a. Referat fra stiftende generalforsamling 29.marts 2019. Godkendt og underskrevet af dirigent Peter Hermann. Opbevares i mappe indtil videre.
b. Der oprettes fysisk mappe til dokumenter som opbevares af næstformanden. En streng- et emne!
c. En streng- et emne i mail!
3- Forslag til strategi for kommunikation: Nils og Ole laver oplæg til næste møde a. Ekstern kommunikation b. mulige kommunikationskanaler: sognebladet- Nordvestnyt-TV-Kalundborg- KalundborgNyt ( ugeavisen) Esben og Anne tager kontakt til Nordvestnyt og TV-Kalundborg. Anne og Esben svarer ud af huset netværksskaber: Peter Eierdal/oplæg næste gang Omdeling af oplysninger til postkasser: Nils Overgaard
3. kasserer (Vivi) Vivi opretter medlemsliste: Navn, telefonnummer, mailadresse. Nils reviderer den. Regnskabsprogram: Vivi lægger et program til.
Aktuelt: Esben og Anne tager kontakt til skolebestyrelsen på Raklev skole. Her er møde d. 24.4. kl. 16.30. HØRINGSFRIST 24.MAJ 2019
4. Årshjul :udsættes
Næste mødedato:
15. 4. kl. 19. Anne henter nøgle.
29. 4 kl. 19. Peter laver oplæg til hvervning af medlemmer og netværksskabelse.
13.5 kl. 19.
3. 6 kl. 19 Evt.
5.kl cykelsti ca. 2012-2011
landligger